abonneer nu
Privacy overeenkomst

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een abonnement neemt, een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met een onderdeel van NDC mediagroep, legt NDC mediagroep gegevens vast. NDC mediagroep acht het van groot belang dat de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. NDC mediagroep conformeert zich daarom aan zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) als de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en Telecommunicatiewet.

Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. NDC mediagroep zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de uitvoering van een specifieke overeenkomst betrokken zijn. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zal er conform een bewerkersovereenkomst (art. 28 AVG) worden gewerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door NDC mediagroep gebruikt voor een optimale tenuitvoerlegging van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met de geregistreerde, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen alsook om de geregistreerde per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van NDC mediagroep en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. De persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Inzage, correctie en bezwaar gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik maken van uw gegevens voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Een verzoek tot inzage of het indienen van een bezwaarschrift kunt u schriftelijk doen via:
NDC mediagroep B.V.
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 394
8901 BD Leeuwarden

Of stuur een e-mail naar: privacy@ndcmediagroep.nl

Wijzigingen
NDC mediagroep B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Gebruik van Cookies
De websites van NDC mediagroep maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons Cookie Statement.

Mocht u nog vragen hebben aangaande het bovenstaande dan kunt u zich wenden tot bovengenoemd adres en/of e-mailadres.